خرید ویو (بازدید) تلگرام | خرید فالوور،لایک و کامنت|وان سوشیال

خرید ویو

بازدید های تلگرام در بسته های افزایشی خدمت شما ارائه شده است.

ثبت سفارش

Sample ID Heading 1 Heading 2
Sample #1 Row 1, Content 1 Row 1, Content 2
Sample #2 Row 2, Content 1 Row 2, Content 2
Sample #3 Row 3, Content 1 Row 3, Content 2
بهرین کیفیت

ویو پست تلگرام (تک پست)

1000
ویو تلگرام

استارت آنی

نازل ترین قیمت

1000تومان
500تومان
سفارش
5000
ویو تلگرام

استارت آنی

نازل ترین قیمت

5000تومان
2500تومان
سفارش
10000
ویو تلگرام

استارت آنی

نازل ترین قیمت

10000تومان
5000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- حتما برای سرویس تک پستی لینک پست را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram/148
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.

بهرین کیفیت

ویو پست تلگرام (10 پست آخر)

1000
ویو برای 10 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 1000 ویو دریافت می کند.

10000تومان
5000تومان
سفارش
5000
ویو برای 10 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 5000 ویو دریافت می کند.

50000تومان
25000تومان
سفارش
10000
ویو برای 10 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 10000 ویو دریافت می کند.

100000تومان
50000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- حتما برای سرویس های چند پستی لینک کانال را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.

بهرین کیفیت

ویو پست تلگرام (20 پست آخر)

1000
ویو برای 20 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 1000 ویو دریافت می کند.

15000تومان
10000تومان
سفارش
5000
ویو برای 20 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 5000 ویو دریافت می کند.

75000تومان
50000تومان
سفارش
10000
ویو برای 20 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 10000 ویو دریافت می کند.

150000تومان
100000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- حتما برای سرویس های چند پستی لینک کانال را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.

بهرین کیفیت

ویو پست تلگرام (50 پست آخر)

1000
ویو برای 50 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 1000 ویو دریافت می کند.

20000تومان
15000تومان
سفارش
5000
ویو برای 50 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 5000 ویو دریافت می کند.

100000تومان
75000تومان
سفارش
10000
ویو برای 50 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 10000 ویو دریافت می کند.

200000تومان
150000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- حتما برای سرویس های چند پستی لینک کانال را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.

بهرین کیفیت

ویو پست تلگرام (100 پست آخر)

1000
ویو برای 100 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 1000 ویو دریافت می کند.

1000تومان
25000تومان
سفارش
5000
ویو برای 100 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 5000 ویو دریافت می کند.

150000تومان
125000تومان
سفارش
10000
ویو برای 100 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 10000 ویو دریافت می کند.

300000تومان
250000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- حتما برای سرویس های چند پستی لینک کانال را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.